Helminths rajz

helminths rajz

Magyarországon a közvetett fejlıdéső mételyek lárvaalakjait csak igen kevesen tanulmányozták. A köztigazdákból kinyerhetı lárvák, köztük a cerkáriák meghatározása igen nehéz, de vizsgálatuknak a félig természetes körülmények között tartott állatok, így fıleg a halak esetében, állatorvosi jelentısége is van.

A közlemény egy rövid történeti áttekintés után tárgyalja a cerkáriákat létrehozó Trematoda csoport taxonómiai helyét az helminths rajz, a cerkáriák kialakulását és alapvetı tulajdonságaikat. A természetvédelmi és gazdaságossági szempontú biológiai kutatás egyaránt elıtérbe helyezi a mételyeknek a lárvaállapotban történı vizsgálatát a gerinces gazdaállatok minél nagyobb kímélése érdekében. Fıleg külföldi irodalmi adatok alapján a szerzı ismerteti a Magyarországon legvalószínőbben megtalálható cerkáriatípusokat, végül beszámol a halivadékon végzett kezdeti patogenitási vizsgálatokról, amelyek eredményeibıl kiderült, hogy a halakat nemcsak a bennük rendesen továbbfejlıdni képes, hanem a rájuk nézve aspecifikus mételyfajok cerkáriái is megtámadhatják és elpusztíthatják.

Kulcsszavak: Trematoda, Digenea, cerkária, mételyek, paraziták. Bevezetés Az állatvilág egy különös csoportjának, a közvetett fejlıdéső mételyeknek bonyolult életciklusa és az ennek folyamán megnyilvánuló rendkívüli morfológiai változóképességük régóta felkeltette a parazitológusok figyelmét. Rejtett életmódjuk miatt ennek a parazitacsoportnak a tagjai váltak a legkésıbb ismertté az emberiség számára az ókor óta helminths rajz fonálférgek és galandférgek után. A cerkáriák és a kifejlett mételyek közötti kapcsolatot csak igen lassan és fokozatosan derítette fel a tudomány.

Miért fogy a macska a súlya, de jól eszik?

Annak ellenére, hogy ennek a laposféregcsoportnak sajátos fejlıdésmenetét egyes fajokon már a múlt század derekán felismerték, és helminths rajz alapján adta nekik CARUS ban a ma is használatos Digenea kétnemzedékes nevet, helminths rajz legtöbb fajuk teljes fejlıdésmenete ma sem ismert. Ha ehhez hozzávesszük a számtalan, eddig kényszerőségbıl külön leírt lárvaformát rediát, cerkáriát, metacerkáriát és ezeknek az egyes parazitá eltavolitasa elıforduló változatait, kiderül, hogy a Trematoda fajok tízezres nagyságrendben ismertetett, különbözı fejlıdési fázisban lévı alakjai közül csak elenyészı töredékük feleltethetı meg egymásnak.

A mételyek és a cerkáriák Bár az emberek általában a mételyeknek csak a kórokozó alumínium méregtelenítés kiegészítők tudnak, rendkívül szövevényes fejlıdésmenetük miatt érdemes röviden belepillantani sajátos biológiai kapcsolataikba. Kezdetben a mételyek formakörét az elsısorban ektoparazitikus, átalakulás nélkül fejlıdı Monogenea és a fıként endoparazitikus, bonyolult átalakulással fejlıdı Digenea taxonokra osztották.

Bár hétköznapi használatra ez a beosztás praktikus az elsı csoportból a halak kopoltyú- és hámférgei, a másodikból pedig a melegvérőek bél- máj- és vérmételyei a legismertebbek, de a valódi törzsfejlıdési viszonyokat nem tükrözi! A két csoport nem mellérendeltje egymásnak, mert nincsen közvetlen helminths rajz ısük. Valójában mindkettıben elıfordul ekto- és endoparazitizmus is.

helminths rajz

A nomenklatúrai zavart az okozza, hogy eredetileg helminths rajz laposférgek Platyhelminthes állattörzsén belül két, egymással egyenértékő osztály tagjaira használatos a métely elnevezés, a Monogenea és a Trematoda osztályokra egyaránt. Noha a Monogenea fajok mind egynemzedékesek, azaz direkt fejlıdésőek egy petesejtbıl egy kifejlett állat leszcsak annyiban emlékeztetnek némileg a Trematoda fajokra, hogy többé-kevésbé specifikus vivıgazdákat vehetnek igénybe a terjedésükhöz forézisés elég sok endoparazita is van köztük.

Kinek fordulni?

Ezzel szemben a Trematoda osztálynak csak egyik alosztálya a Digenea, a közvetett fejlıdéső mételyek alosztálya, míg a másik alosztály helminths rajz Aspidogastrea alosztály, amelynek tagjai nem hoznak létre lárvagenerációkat az egyedfejlıdésük során, hanem a Monogenea taxonhoz hasonlóan közvetlen átalakulással fejlıdnek. Ez utóbbi alosztály fajait kagylómételyek -nek szokták nálunk nevezni, mert hazai képviselıik fıként kagylókban élısködnek, de sok, a világ más részén élı fajuk rákokban, halakban, hüllıkben fordul elı.

Állatorvosi, kórtani jelentıségük nincsen. Az alább tárgyalt cerkáriák egyedül csak a Platyhelminthes törzs Trematoda osztályának Digenea alosztályában fordulnak elı, és nem minden Trematoda fajra jellemzıek. Ezen alosztály helminths rajz fejlıdésmenetében mindig ivartalan sokszorozódás történik a lárvális egyedfejlıdés folyamán, mégpedig több, eltérı morfológiájú leánynemzedék formájában és mindig valamilyen gerinctelen köztigazdában.

szoptató helminták kijött a gyermekben féreg féreg

A Trematoda fajokat voltaképpen nem a fejlıdésmenetük, hanem testszervezıdésük különíti el a Monogenea és a többi osztálytól. Legjellemzıbb bélyegnek tartják a csilló nélküli, szinciciális, tüskés köztakarót és a szájszívókán felül jelenlévı hasi szívókát pl. A laposférgek legáltalánosabban elfogadott rendszertani beosztását az 1. A Trematoda csoportot szerintem helytelenül nevezik szívóféregnek, mivel a legtöbb fajuk sok más, parazitikus féreggel szemben éppen hogy nem tapad folytonosan gazdaszervezetéhez, hanem szívókáját fıleg helyváltoztatásra használva idınként szabadon mozog a tartózkodási helyén.

Ugyanakkor minden parazitikus féreg szív táplálékot a gazdától. Indokolt lenne ezért általánosan elfogadható, a természetes rokonsági kapcsolatokkal kompatibilis, rövid, magyar nevet találni a Monogenea és Trematoda egyenrangú! A régebbrıl ismert Trematoda osztály számára javasolom a köznyelvi eredető és az endoparazitizmus intimitását is tükrözı métely nevet.

E csoporton belül az Aspidogastrea taxonra a közvetlen fejlıdéső helminths rajz, a Digenea egységre pedig úgy, mint eddig a közvetett fejlıdéső helminths rajz nevet javasolom használni. Az ilyen név szerencsésen asszociál e kivétel nélkül vízi környezethez kötött féregcsoport életmódjára, ellenben a halpatológusok által használt kopoltyúféreg vagy hámféreg csak bizonyos, elkülönült csoportjaikra utal, holott az osztály tagjai a halakon kívül élısködnek kétéltőek tüdejében, belében, húgyhólyagjában, helminths rajz, helminthiasis tesztek válaszokkal még vízilovak szemén is KEARN A többnyire szabadon élı, ragadozó életmódú örvényférgek Turbellaria és a mindig parazitikus Monogenea és Trematoda csoportok és a Cestoda fajok is végeredményben közös életmódú ısökbıl eredeztethetık ROHDEde míg az elsı két csoport elterjedése szorosan a vízi környezethez kötött, a Trematoda taxon specializáltabb csoportját alkotó Digenea fajok éppen köztigazdáik révén meghódították a szárazföldi életteret is.

helminths rajz új generációs anthelmintikus gyógyszerek

A kevésbé specializált Digenea fajok miracidiumainak fejlıdéséhez még víz kell Fasciola, Paramphistomumde a csoportból egyesek szélsıségesen alkalmazkodtak a szárazföldi, sıt kifejezetten arid környezethez is Leucochloridium, Dicrocoeliumamelyek lárvatartalmú petéit helminths rajz növények vagy a talaj száraz felületérıl veszi fel a csiga. A Trematoda taxonon belül az Aspidogastrea csoportot csak kisszámú, szők areájú faj alkotja, s azok is kóros hatást alig elıidézve élısködnek gazdáikban.

A Platyhelminthes állattörzs hagyományos és korszerőbb rendszertani felosztása Table 1. Fontosnak tartom leszögezni, hogy a fenti séma csak néhány fajra, köztük a tankönyvi példának tekintett Fasciola nem fajaira érvényes maradéktalanul, de más mételyek fejlıdésmenetében a fenti szakaszok helminths rajz kimaradhat vagy megismétlıdhet, sıt felcserélıdhet CABLE Anélkül, hogy belebonyolódnánk az igen gazdag szakirodalmat megtöltı fejlıdésmenetek ismertetésébe, leszögezzük, hogy a Digenea fajok aszexuális szaporodása során a cerkárianemzedék mindig megjelenik valamilyen formában, és ezért talán ez a fejlıdési stádium tekinthetı a legstabilabb és legısibb intermedier nemzedéknek.

Köpet köhögés zölden - Torokgyulladás May

A cerkáriák mindig az helminths rajz elsı köztigazdában fejlıdnek ki. Az elsı köztigazda az ivarérett mételyek által külvilágra juttatott petével vagy az ebbıl kikelı elsı lárvaformával pl. Ez a köztigazda az esetek többségében puhatestő Mollusca helminths rajz, azon belül csiga vagy kagyló, ritkán azonban győrősféreg Annelida. Legalább ez az egy köztigazda mindig szükséges a Digenea fajok fejlıdéséhez, és úgy tőnik, helminths rajz az egész Trematoda osztály a puhatestőek parazitájaként vált a magasabb rendőek parazitájává.

Még az Annelida fajok kivételes köztigazda szerepét is a törzsfejlıdésileg elsıdleges puhatestő köztigazdák elvesztésével magyarázzák PEARSONs még ebben a kivételes esetben is szükséges egy második, puhatestő gazda, amiben metacerkária alakul ki! A metacerkáriákkal részletesen nem foglalkozom, csak megemlítem, hogy ez rendszerint az egyes cerkáriák nyugalmi állapota, amelynek során a következı gazda fertızésére felkészül.

Jellemzıje, hogy ebben az életfázisban ivartalan szaporodás nem történik, legfeljebb csak növekedik a lárva, helminths rajz az ivarérés veheti benne kezdetét: betokozódik a külvilágon vagy újabb gazdában, illetve ez utóbbi szöveteiben szabadon él. Ezzel szemben a cerkária, paraziták az éhség tünetei kivételesen is, de képes létrehozni az ıt megelızı nemzedéket pl. Ha azonban a cerkária kiszabadult az elsı köztigazdából, megsokszorozódni már nem tud.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a köztigazdából származó cerkáriák végleges száma jelenti helminths rajz mételypetékbıl eredı potenciális parazitainvázió mértékének elvileg lehetséges maximumát a gerinces gazdaszervezet számára. A kifejlett mételyek petéibıl kikelı miracidiumok voltaképpen a mikroorganizmusokhoz hasonlóan infektív fertızést produkálnak a puhatestőekben, azaz fertızı organizmus szaporodik a gazda testében. A cerkáriák ezzel szemben sok más parazita fertızési módjára jellemzıen invazív fertızı ágenst jelentenek a helminths rajz, azaz nem szaporodnak bennük.

helminths rajz

Végeredményben az inváziós fertızés révén a cerkáriák jelentik a gerincesek fertızıdésének közvetlen forrását, és a Digenea lárvanemzedékek közül ezek tarthatnak a leginkább érdeklıdésre számot az állatorvosok és az orvosok részérıl is.

Ezek a helminths rajz lényegében közvetlenül vagy metacerkáriává alakulva perorálisan, illetve perkután juthatnak a gerincesekbe: ez utóbbi esetben mindig vízben úszva, aktív befurakodással Schistosoma, Sanguinicola, Diplostomum, Bucephalus stb.

Elıfordul, hogy maga a cerkáriahordozó kagyló vagy csiga szolgál a lárvák észrevétlen gazdába juttatására Coitocaecum, Postharmostomum vagy a helminths rajz tapogatóját deformáló métely színével és mozgásával hívja fel az ıt elfogyasztó madár figyelmét Leucochloridium. Gyakoribb azonban, hogy metacerkáriává alakul a környezetében lévı élılények testfelületén növények, csigaházak, ebihalakés hordozójuk elfogyasztásával észrevétlenül kerül új gazdájába Fasciola, Paramphistomum, Notocotylus stb.

Akár a végleges gazdát, akár újabb köztigazdát azonban igen gyakran úgy fertız a kiszabadult cerkária, hogy felkelti annak érdeklıdését, és táplálékul kínálkozik neki. Ezt fıleg a nagytestő cerkáriákon figyelték meg, amelyek a vízben lebegve várják, hogy további gazdájuk lenyelje ıket Helminths rajz, Azygia, Halipegus. A jelenség elıfordul szárazföldi mételyeknél is, amikor azok az ízeltlábúak figyelmét magukra vonó fényes nyálkagömböcskékben ürülnek a csigákból Dicrocoelium, Dicrocoelioides.

mely orvos kezeli a parazitákat

A cerkáriákkal történı fertızıdés különösen a további köztigazdák viselkedését modifikálja szembeötlıen, aminek szelekciós elınye, hogy megnı a végleges gazdába jutás esélye.

Ma már tankönyvi adat, hogy a Dicrocoelium lárva az ıt hordozó hangya idegrendszerét érzékenyebbé teszi a hidegre, és így az a hajnali és alkonyi órákban már katalepsziás állapotban a főszálra dermedve kénytelen tőrni, hogy egy legelészı állat a növénnyel együtt elfogyassza.

Közismert a halak bırében pigmentfelhalmozódást indukáló Heterophyidaelárvák okozta feketepettyes betegség is, amit a befurakodó cerkáriák indítanak el, és a metacerkáriák körül képzıdı feltőnı foltok elısegítik a halfogyasztó madarak táplálékfelismerését.

Ez a kérdéskör azonban átvezet bennünket a most nem tárgyalt helminths rajz területére. A cerkáriák funkcionális felépítése A cerkáriák testfelépítését az 1.

A cerkáriák alapformája egy ovális, tömlıszerő testbıl és ennek az egyik keskeny végén hozzá kapcsolódó farokból áll. Sok mételyfaj cerkáriája nem fejleszt farkat, vagy csak csökevényeset, más fajok cerkáriájának farki testtája oly nagy, hogy eltörpül mellette a tulajdonképpeni test, sıt be is burkolhatja azt.

A farki rész teljes egészében a lárvális életforma által létrehozott és annak igényeihez adaptálódott szerv, a tömlıszerő test pedig a majdan kifejlıdı métely helminths rajz teste. Kicsinyített formában ez utóbbiban felismerhetjük az adult állat sok szervét vagy szervkezdeményét, így például a szívókákat, a bélcsövet, a garatot, a kiválasztószervet és néha az ivarszerv kezdeményeit.

Ezeken felül ez a testrész is tartalmazhat csak ebben a lárvastádiumban létezı szerveket, mint a szemfoltok, az orális testvégen lévı szurony stilet vagy a hám alatti tokképzı cystogen sejtek. A cerkáriák helminths rajz felépítésének voltaképpen nem a nevüket adó farok, hanem a majdani metacerkária testét adó feji rész a legjellemzıbb része.

Míg a farok csupán ehhez a lárvális fázishoz specifikálódott idıleges képzıdmény, a cerkáriatest fejlıdik tovább a további gazdában, a farki részt elıbb vagy utóbb elhagyva. E két testfél egymáshoz való viszonya nemcsak alakját és sorsát tekintve hasonlít a spermium hasonló megkülönböztetéső sejtrészeire, hanem abban is, hogy a test hordozza a génállományt továbbadó primordiális ivarsejteket, a farki rész pedig a cerkária tartalék tápanyagkészletét rejti magában, és annak elfogyása után a cerkária helyváltoztató úszóképessége megszőnik.

Ezek valamelyikének mélyébıl nyílik a tényleges szájnyílás, amelynek ürege a többnyire meglévı izmos garaton át a leggyakrabban Y-formában elágazódó, vakon végzıdı bélcsıbe vezet. A test sok más, olykor nehezen felismerhetı szervet tartalmazhat, így például a gazdába való bejutást segítı helminths rajz mirigyeket, a metacerkária tokját kialakító, úgynevezett cisztogén mirigysejteket, nyálkasejteket, pigmentsejteket, fényérzékeny szemfoltokat, ganglionokat és idegrostokat, illetve helminths rajz testfelüeti képleteket, mint a páratlan orális szigonyt stylet vagy xiphidiumkülönféle tüskéket, papillákat és érzékszıröket, mely utóbbiak mindig párosak.

Ennek a testrésznek a rendszerezı és a diagnoszta számára is legfontosabb része a bonyolult hálózatot alkotó egysejtő protonefridiumokból elıvesécskébıl álló kiválasztórendszer, amelynek győjtıhólyagja a farok és a test kapcsolódásánál van. Míg a fentebb említett szalag féreg mindegyike helminths rajz vagy hiányozhat a lárvából, a kiválasztószerv mindig helminths rajz van.

Változatossága mellett ez egyben az egyes mételyfajok és cerkáriájuk legstabilabb jellemzıje. Ezért az egyes mételyfajok cerkáriáinak azonosítása jórészt a kiválasztószerv felépítése és mintázata alapján történik kár, hogy ez az egyik legnehezebben tanulmányozható jellegzetességük.

Miért fogy a macska a súlya, de jól eszik? - Tat

A test alsó harmadának mediánvonalában vannak azok a sejtcsoportok, amelyekbıl késıbb az ivarszervek fejlıdnek ki, vagy igen ritkán polyembrionia révén újabb cerkáriák vagy rediák alakulhatnak ki. E germinatív sejtek csak ritkán különíthetık el környezetüktıl.

helminths rajz

A farki rész megjelenésében még változatosabb, mint a feji rész, bár struktúrájában nem olyan bonyolult. Fıleg azokban a cerkáriákban hiányzik, amelyek csak a következı gazdába való kerülés után helminths rajz ki a sporocisztából vagy a rediából, hisz itt funkcionális jelentıségük nincsen.

A farok ugyanis úszószerv, lebegtetı- figyelemfelkeltı készülék vagy ragasztószerv. Ennek megfelelıen úszóhártyát, lebegtetıszıröket vagy hólyagot, a testet védı tokot, nyálkamirigyeket és mindenekelıtt izomrostokat tartalmazhat. Alakja lehet egyszerő, elágazó, hólyagszerő, függelékekkel tarkított vagy csupasz. Benne folytatódhat a kiválasztószerv terminális része, és lángzósejteket is rejthet. Sok cerkáriában az életkor elırehaladtával órák alatt elenyészı, úgynevezett farki testecskéket is találunk.

A köztigazdából aktívan vagy passzívan kijutott cerkáriák testfelépítése és viselkedése mindenképpen jellemzı a fajra, de a morfológiai és fiziológiai tulajdonságok és a róluk való ismereteink szegényessége ritkán elégségesek arra, hogy egy adott cerkáriáról egyértelmően következtethessünk a kifejlett métely faji hovatartozására. Szerencsés esetben eldönthetı, hogy a cerkária milyen mételycsaládba tartozik, és ez sokszor elegendı a potenciális gazdák körének behatárolásához, illetve a fejlıdésmenet valószínősítéséhez.

Régen a cerkáriákat mesterséges rendszerbe foglalták. helminths rajz

Milyen változások következnek be a kasztráció után?

A legjellemzıbbnek tartott morfológiai képletek alapján ocellata, cellulosa, armata, xiphidiocercaria, gymnocephala, furcocercaria stb.

A hazai cerkáriakutatás helyzete és állatorvosi szempontjai Magyarországon házi kérıdzıink legáltalánosabban ismert helminths rajz mellett trófeás vadjaink és halállományunk mételyes fertızöttsége érdemel állatorvosi szempontból említést, lévén ezek gazdaságilag fontos állatcsoportok. Az ebbe a körbe tartozó állatok és ıshonos állatvilágunk gerinces fajainak mételyeit a századelın helminths rajz kutatások révén már kielégítı alapossággal ismerjük.

A cerkáriák testfelépítésének fı struktúrája egy általánosított típuscerkárián bemutatva, a bennük általában elıforduló legfontosabb szervek feltüntetésével Eredeti 1. Figure 1. A generalized compound cercaria showing the most characteristic organs of cercariae 1. STUMPF szakdolgozatában megvizsgált néhány természetbıl izolált formát részletesebb taxonómiai besorolás nélkül; sajnos eredményei nem kerültek publikálásra.

A magyarországi cerkáriafauna kutatásának tehát fı feladata az lenne, hogy a nálunk talált formákat a szakirodalomban leírt formákkal azonosítsák, majd a hazai mételyfauna kifejlett egyedek formájában ismert fajainak kellene megfeleltetni azokat. Ez a munka azonban rendkívül hosszadalmas, mert a cerkáriák pontos azonosítása rendszerint csak a fertızési kísérletekkel rekonstruált teljes életciklus ismeretében lehetséges.

Mindamellett a fertızési kísérletek fontosak a patogenitás megismerésében.

Életciklus

E kérdéskörnek már állatorvosi jelentısége is van. Sajnálatos, hogy míg másutt Európában, Észak-Amerikában vagy Japánban a cerkáriakutatás már a múlt század elején elkezdıdött, Magyarországon mind ez ideig egyetlen nyomtatásban helminths rajz látott közlemény sem született a természetes környezetbıl izolált cerkáriák rendszerezésérıl.

Márpedig a fentebb említett állatcsoportok egyedeit és alkalmasint az embert is gyakran érheti cerkáriainvázió, amelyeknek káros következménye lehet. A Magyarországon eddig kimutatott, fontosabb mételycsaládokra jellemzı cerkáriaformák sematikus rajza. Az álló betővel írt családnevek helminths rajz cerkáriákat létrehozó csoportokat jelölnek, és ezek potenciálisan a halakba kerülhetnek. A rendes fejlıdési ciklusuk során közvetlenül halakat fertızı cerkáriaformák családneveit aláhúztuk.

Helminths Ascaris

Döntött betőkkel a fıleg vagy kizárólag szárazföldi cerkáriát produkáló mételycsaládok neveit tüntettük fel. A testben a szívókákon kívül folyamatos vonallal ábrázoltuk a kiválasztórendszert. Proximális elágazódásait csak a cerkáriatest jobb oldalán tüntettük fel.

További a témáról