Helminthosporium levélfolt pamut.

barack - Címke - beszitop.hu

Much more than documents.

Nagy termőképesség és jó technológiai érték, biztosítja a területegységenkénti leg- nagyobb hasznos cukorhozamot, gazdaságos feldolgozás mellett. Ehhez fontos a ma- gas cukortartalom, az alacsony káros nemcukor-anyagtartalom K, Na, alfa-amino-N és a kedvező mechanikai tulajdonságok.

Fontos a kiváló vetőmagérték, vagyis a jó monogermitás, magelőkészítésre való al- kalmasság, megfelelő gomoly alak és nagyság. A vetőmagérték ftigghet a fajta típu- sától.

Poliploid alapon előállított fajtáknál a termékenyülési zavarok miatt gyengébb a mag csírázása, mint a diploidoknál.

A termésbiztonság a fajta alapvető tulajdonságai közé tartozik. Legyen a fajta jó alkalmazkodó képességű, gyors kezdeti fejlődésű, hogy kedvezőtlen évjáratokban is jó termést adjon. Hazánkban a csapadékeloszlás egyenlőtlen, a klíma szárazságra haj- ló, ezért fontos a fajták jó szárazságtűrése úgy, hogy csapadékosabb években képesek legyenek a nagyobb vízmennyiséget is jól hasznosítani.

a férgek megelőzése a gyermekekben

A korszerű fajtáknak a na- gyobb tápanyag-mennyiségeket úgy kell hasznosítani, hogy a nagy termőképesség jó minőséggel párosuljon. Öntözéses viszonyok közé öntözést megháláló fajtákat kell termesztésbe állítani, melyek technológiai értéke nem romlik a folyékony zeolit kiegészítő méregtelenítés termőképes­ séggeL Klimatikus adottságaink mellett különösen a viszonylag korai vethetőség ér- dekében nem elhanyagolható a fajták hideg- és fagytűrő képességének javítása, vala- mint a felmagzásra való hajlamuk csökkentése.

A termésbiztonság alapvető tényező­ je helminthosporium levélfolt pamut gombás és vírusos betegségekkel szembeni rezisztencia cerkospóra, lisztharmat, rizoktónia, gyökérfekély, rizománia, sárgaság vírus, mozaikvírus. A gépi helminthosporium levélfolt pamut általánossá válásával a termesztett fajtáknál megköveteljük a gépi betakarításra való alkalmasságot.

Fontos a megfelelő répaalak nem túl hosszú répatest, elágazás-mentesség, sekély gyökérbarázda, valamint megfelelő fejnagyság és méret. Ká- helminthosporium levélfolt pamut az üreges répafej és a többfejűség. Lényeges a földből egyenletesen kiálló répafej is. Termesztett faj ták.

Gombaölő szerek gombás betegségek ellen

Korábban Európában, így Magyarországon is legnagyobb mér- tékben a a triploid fajták terjedtek el, amelyek a poliploidia miatt általában hosszabb tenyészidejűek és nagyobb genetikai potenciált jelentenek. Az utóbbi években a be- tegségrezisztencia előtérbe kerülésével a diploid hibridek száma és elterjedése folya- matosan növekszik.

Helminthosporium levélfolt pamut utóbbi években a hazai nemesítésű fajták a köztermesztésből szinte teljesen ki- szorultak és a külfóldi fajták termesztése vált általánossá. Termőhelyigény A cukorrépa termesztésére helminthosporium levélfolt pamut a mély rétegű, jó vízgazdálkodású, hu- muszban gazdag, tápanyaggal jól ellátott, morzsalékos szerkezetű, meszes vályog- és CUKORRÉPA 25 középkötött agyagtalaj. A répatermés mennyisége és helminthosporium levélfolt pamut szempontjából fontos, hogy a répatest akadálytalanul fejlődhessék a talajban.

Jó szerkezetű talajon a répa karógyökere mélyen lehatolhat, a répatest nagyra és szabályos alakúra fejlődhet. A túlságosan kötött talajban, ahol az áthatolhatatlan agyagréteg vagy eketalpréteg a gyökér növekedését akadályozza, a répa gyakran elágazóvá válik. A cukorrépa érzékeny a magas talajvízszinttel szemben, ezért cm-nél magasabban ne legyen a talajvíz.

helminthosporium levélfolt pamut

Magas talajvízszint hatására a répatest hossza le- rövidül, a földből erősen kiemelkedik, levélzete gyengébben fejlődik és minősége is rosszabb lesz. A legmegfelelőbb répatalajok közömbös vagy gyengén lúgos helminthosporium levélfolt pamut tásúak. Savanyú talajokon nemcsak a répatermés, hanem a cukortartalom is jelentő­ sen csökken. A cukorrépa igényét a csernozjom, a réti csernozjom, a csernozjom réti, az öntés csernozjom talaj ok, valamint a barna erdőtalaj és a jobb minőségű réti talaj elégíti ki.

Nem megfelelő a cukorrépa számára a sekély termőrétegű, humuszban és mészben szegény, savanyú kémhatású, hideg, túl nedves, erősen kötött, illetve laza szerkezetű talaj. Savanyú talajokon ameszezésta cukorrépa meghálálja. A terület megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a cukorrépatábla műúttól, átvevő- vagy tárolóhelytől helminthosporium levélfolt pamut legyen távol, mert helminthosporium levélfolt pamut a betakarítást, szállítást nehezíti és a költségeket növeli meg.

Vegye fel a kapcsolatot a gombaölő szerekkel

Éghajlatigény A cukorrépa a mérsékelt égöv növénye. A tenyészidő alatt, amely nap, °C hőösszeget igényel.

Az egyes fejlődési fázisok hőösszegigénye eltérő. A keléstől a dekortikációig a 6 leveles kortól a 12 leveles korig °C, a tuberáció répatestképződés alatt oc és a maturáció érés alatt az októberi betaka- rításig l OOO oc hőösszeg, me ly biztosítja a répa kedvező növekedését. A cukorrépa csírázása már °C-on megindul, °C-on agronómiailag is kedvező eréjű.

  • Действительно, в вашей системе ценностей некоторые виды военной деятельности более приемлемы, чем .
  • Giardia yellow stool

A kora tavaszi fagyokra nem érzékeny, ha az nem tart huzamos ideig, a -3,-4 oc hideget is károsodás nélkül elviseli. A kelés után a gyors tavaszi felmelegedés, az átlagos- nál melegebb április kedvez a fejlődésnek. Az áprilisi tartós helminthosporium levélfolt pamut elősegíti a gyökérfe- kély kialakulását.

Keléstől a lombzáródásig június eleje a °C-ig terjedő napi kö- zéphőmérséklet a megfelelő a répának. Helminthosporium levélfolt pamut nyári hónapokban, a tuberáció alatt a 20 °C-os átlaghőmérséklet tekinthető olyan határnak, hogy megolje a helmintakat aluli hőmérséklet kedvezően hat a terméshozamra, míg a 20 oc feletti hőmérséklet csökkenti azt.

helminthosporium levélfolt pamut

A hőmérséklet hatásának különösen az érési időszakban van fontos szerepe. Helminthosporium levélfolt pamut te- helminthosporium levélfolt pamut utolsó szakaszában a nappali és az éjszakai hőmérséklet alakulása befolyá- solja a cukorfelhalmozódást. Ha meleg nappalok és hűvösebb éjszakák váltják egy- mást, akkor az kedvezőbb cukorképződésre, mintha az éjszakai hőmérséklet lenne magasabb.

Minél kisebb az éjszakai hőmérséklet- ha az nem süllyed a sejtnedv fa- gyásának hőmérsékletéig - annál kisebb a légzés.

  • Jelentősége: az egyik leggyakoribb árpabetegség.
  • barack - Címke - beszitop.hu
  • Наверное, они в какой-то мере разумны, но в новых или неизвестных для себя условиях не могут самостоятельно справиться с ситуацией.
  • Antal József - Növénytermesztéstan 2

Magasabb hőmérsékleten a légzés intenzívebb és a légzési tevékenység következtében a nappal asszimilált cukornak na- gyobb része bomlik le, vész el.

A cukorrépa hosszúnappalos, fénykedvelő növény és a tenyészidő alatti l óra napsütésigényét hazánkban már kielégíti. Különösen nagy jelentősé­ gű a napsütéses órák száma az érési időszakban.

Európában a tőlünk helminthosporium levélfolt pamut fekvő országokban javul, míg délen romlik a cukortartalma a répá- nak.

A cukortartalom különbségét részben a hosszabb nappalok, részben az éjjeli hő­ mérséklet-különbségek eredményezik.

Antal József - Növénytermesztéstan 2

A cukorrépa nagy levélfelületet fejleszt, nagy tömegű, vízdús terméshez sok vízre van szüksége, sok vizet párologtat, ezért a vízigényes növények csoportjába tartozik. A tenyészidő alatti összes vízszükséglet mm-re tehető. Bár vízigénye nagy, de a szárazságot mégis képes jól elviselni, mert karógyökere mélyre hatol és az őszi-téli időszakban ott felhalmozódott vizet haszno- sítani tudja.

A téli csapadékból tározott nedvességkészletből és a talajvízből - a csa- padékmennyiségétől és a talajvíz mélységétől függően- kb. Az Alföld nagy részén az évi átlagos csapa- dék mm, ami sok esetben kedvezőtlen eloszlásban hull le. A cukorrépa természe- tes vízellátása átlagosan nem kielégítő, így öntözővíz-szükséglete mm kö- zött változik. A csapadék mennyisége és eloszlása kihat a cukorrépa termésmennyiségére és mi- nőségére. A csapadékszegény március helminthosporium levélfolt pamut április a cukorrépa kelését késlelteti, ami megrö- vidíti a vegetációs időt, s így negatív irányban befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét.

helminthosporium levélfolt pamut

A cukorrépa vízfogyasztá sa legnagyobb július és augusztus hónapokban mmaz intenzív növekedés idején. Ezért a nyári hónapok csapadékmen- nyiségével a répa terméshozama pozitív összefüggésben van és a termés mennyisé- gét döntően ezen időszak vízellátottsága határozza meg.

Az érési időszakban a csa- padékosabb időjárás ugyancsak növeli a termés mennyiségét, de a minőségre már kedvezőtlenül helminthosporium levélfolt pamut. Ebben az időszakban a csapadékösszeg mennyisége és a cukor- tartalom között negatív az összefüggés.

Uploaded by

Az október elején kialakult cukortartalom leginkább a szeptemberi csapadékkal van szoros korrelációban. Az érési időszak bőségesebb csapadékellátott- ságának hatására javul a növény víz- és tápanyag-ellátottsága, újból megindul a ve- getatív részek nagyobb mérvű növekedése, és az intenzívebb anyagcsere nagyobb energiafelhasználást jelent, amit a növény a már felhalmozott cukor lebontásából fe- dez. A répa szirup férgek számára azonban hatással van a júliusi helminthosporium levélfolt pamut augusztusi csapadék- helminthosporium levélfolt pamut is, mert míg a csapadékosabb nyár a gyökértermést növeli, addig a cu- kortartalmat kismértékben csökkenti.

A tenyészidő végén a túlzottan csapadékos időjárás következtében a répaszövet víztartalma növekszik, törékennyé válik, ami rosszabb szeletelhetőséget, gyengébb kilúgzást és nagyobb cukorveszteséget okoz. Az ilyen répának a tárolhatósága is romlik.

A szántóföldi növények betegségei | Digitális Tankönyvtár

Környezetigény A cukorrépa termesztési körzeteit alapvetően nem éghajlatigénye, hanem a talajigé- nye határozza meg. Kiváló kulturállapotban tartott tábla, mezsgye, dűllőút feltétele a ter- mésbiztonságnak, a tápanyagszolgáltató és tápanyag-közvetítő képességű talajjaL 1.

A cukorrépa leggyakoribb elővetemény növényei a kalászos gabonák, s főleg az őszi búza, mert korán lekerülnek és a talajt megfelelő kultúrállapotban hagyják VISSZa.

helminthosporium levélfolt pamut a belek hatékony tisztítása a parazitáktól

Az évelő pillangósok lucerna, vöröshere, füveshere stb. A későn lekerülő növények kukorica, napraforgó, késői betakarítású silótakar- mány nem megfelelő előveteményeia cukorrépának, mert ezek után nem végezhető el időben és jó minőségben az őszi talajmunka.

Hosszú hatástartalmú herbicidekkel kezelt területek a szermaradványok miatt cukorrépatermesztésre alkalmatlanok. A napraforgó és burgonya elővetemények a rizoktóniás és makrophoniás eredetű nyári gyökérrothadás kialakulását okozhatják. A növényi sorrend összeállításához ismerni kell a cukorrépa elővetemény értékét is. A cukorrépa a tenyészidő alatt sok nitragént használ fel, így sörárpatermesztésre alkalmas vidékeken a legjobb előveteménye a sörárpának A cukorrépa nagy termé- sével a talaj víz- és tápanyagkészletét alaposan kimeríti, későn kerül helminthosporium levélfolt pamut, így őszi ga- bonát nem célszerű beállítani utána.

Rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken.

Talaj-előkészítés A cukorrépa mélyen művelt, porhanyós, kellően ülepedett, gyomosadásra nem hajla- mos, megfelelő nedvességtartalmú talajt igényel. A nagy cukorhozam, a répa jó tech- nológiai értékét a szakszerű, gondos talaj-előkészítés alapozza meg.

További a témáról